VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

Năm 2008 Viện Địa chất và Địa vật lý biển trở thành Viện nghiên cứu cấp quốc gia theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Viện Địa chất và địa vật lý biển cấp quốc gia được thành lập theo Quyết định 1107/QĐ-VKHCNVN ngày 20/6/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin tức

Thực hiện chế độ nâng lương trước hạn đối vói cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển năm 2016

Thực hiện chế độ nâng lương trước hạn đối vói cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển năm 2016

15-02-2017

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐCĐVLB ngày 22/01/2015 về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Viện Địa chất và Địa vật lý biển; Viện Địa chất và Địa vật lý biển sẽ tiến hành thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác theo chỉ tiêu năm 2016. 1. Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức và những người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong Viện hưởng lương từ Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật, đạt đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, lập thành tích xuất sắc đã được cấp...

Xem chi tiết

Thành tựu khoa học

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu số phiếu tối thiểu để thông qua theo quy định là 226 phiếu thuận.

Xem chi tiết

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn