TIN HOẠT ĐỘNG

Họp xét đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Viện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức họp báo cáo đề xuất đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2017.

Thời gian: bắt đầu từ 8h30' thứ hai, ngày 06/3/2017

Địa điểm: Phòng họp 301 

Thành phần: 

- Các thành viên HĐKH;

- Các chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia.

Xem Thứ tự báo cáo

Trân trọng báo cáo.

(nguồn: HĐKH)

Thông báo đấu thầu phục vụ đề tài mã số VT-UD.01/16-20

Viện Địa chất và Địa vật lý biển thông báo mời chào hàng các gói thầu có thông tin sau:

 

I. Thông tin bên mời thầu: Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Địa chỉ: Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37910821, fax: 04.37561647, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0102979539

 

II. Thông tin đấu thầu: 

1. Các gói thầu

- Gói thầu số 1: “Mua tư liệu ảnh vệ tinh SPOT-5”.

- Gói thầu số 3: “Thuê tàu khảo sát trên biển Tây Nam, chuyến số 1"

- Gói thầu số 4: “Thuê ô tô đi khảo sát thực địa, chuyến số 1"

2. Đề tài: “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam”; mã số VT-UD.01/16-20.

3. Nguồn vốn: NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 3 năm 2017 đến trước 16 giờ 00’, ngày 16 tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 307, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 05, ngày 15 tháng 3 năm 2017.  

Thông tin chi tiết về các gói thầu

(nguồn tin: Phòng Quản lý tổng hợp)

Thực hiện chế độ nâng lương trước hạn đối vói cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển năm 2016

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐCĐVLB ngày 22/01/2015 về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Viện Địa chất và Địa vật lý biển;

Viện Địa chất và Địa vật lý biển sẽ tiến hành thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác theo chỉ tiêu năm 2016.

1. Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức và những người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong Viện hưởng lương từ Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật, đạt đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thực hiện nhiệm vụ; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức; Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo đúng quy định. 

2. Hồ sơ nâng lương trước hạn gồm:

- Đơn xin xét nâng lương trước hạn (theo mẫu)

- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất

- Các bản sao thành tích đạt được của từng cá nhân và hợp đồng thuế khoán chuyên môn

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét nâng lương trước hạn:

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 20/02/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 307, phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa chất và Địa vật lý biển. 

Kính báo.

               TL.Viện trưởng

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn