Thông báo

Văn bản mẫu

1. Quản lý Các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Quyết định 1061/QĐ-VHL ngày 21/7/2014), Phụ lục đính kèm  
2. Hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm  (Quyết định 1062/QĐ-VHL ngày 21/7/2014), Phụ lục đính kèm  
3. Quản lý các đề tài. dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền (Quyết định số 1496/QĐ-VHL ngày 01/10/2014), Phụ lục đính kèm  
4. Quản lý các đề tài. dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Quyết định số 1497/QĐ-VHL ngày 01/10/2014), Phụ lục đính kèm  
5.  Quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ trẻ (Quyết định số 1499/QĐ-VHL ngày 01/10/2014), Phụ lục đính kèm  
6. Đoàn đi công tác: đơn đề nghị cử đoàn đi, dự toán chuyến đi, Giấy đi đường, đề nghị tạm ứng  
7. Phiếu đánh giá viên chức hàng năm: Phiếu đánh giá viên chức Phiếu đánh giá viên chức quản lý  
8. Phiếu đánh giá công chức Phiếu ĐGCC Viện trưởng Phiếu ĐGCC Phó Viện trưởng  
9. Lý lịch viên chức: mẫu 2C/TCTW-98; Mẫu 2a-BNV/2007 & Phiếu bổ sung lý lịch Mẫu 4a-BNV/2007  
10. Mãu kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/ND-CP  
11. Đơn đề nghị đi công tác nước ngoài: Đơn đề nghị của công chức & đơn đề nghị của viên chức

 

12. Đơn xin điều động xe ô tô   
13. Hợp đồng thuế khoán, Giấy ủy quyền, Thanh lý hợp đồng thuế khoán chuyên môn  
14.  Hướng dân lập dự toán theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Mẫu dự toán.  
15 Các phiếu mẫu của đảng viên: Phiếu bổ sung hồ sơ ĐV, Bản kiểm điểm ĐV, và Phiếu nhận xét ĐV nơi cư trú  
16. Mẫu đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và báo cáo kết quả nhiệm vụ theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015: Đề cương nhiệm vụ KH cấp CS, Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ  
     
     
     
     

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn