TRƯỜNG ỨNG SUẤT HIỆN ĐẠI VÀ XU THẾ DỊCH CHUYỂN TƯƠNG ĐỐI VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ LÂN CẬN


Trần Tuấn Dũng1,2,*, Kulinich R. G.3, Ngô Thị Bích Trâm4, Nguyễn Quang Minh1,
Nguyễn Bá Đại1, Trần Tuấn Dương1, Nguyễn Thái Sơn5

1Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam
2Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam
3Viện Hải dương học Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Liên bang Nga
4Cục bản đồ-Bộ Tổng tham mưu, Hà Nội, Việt Nam
5Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam
*E-mail: trantuandung@yahoo.com
Ngày nhận bài: 27-1-2018; Ngày chấp nhận đăng: 27-4-2018


Tóm tắt. Trường ứng suất hiện đại khu vực quần đảo Hoàng Sa và lân cận đƣợc xác định bằng các tham số cơ cấu chấn tiêu động đất ghi nhận đƣợc từ hơn 100 năm qua. Các tham số hình học đứt gãy (như là vị trí, phương vị, góc dốc, hướng trượt và độ sâu…) được xác định bằng trƣờng trọng lực vệ tinh, địa chấn và trƣờng ứng suất. Trong nghiên cứu này, các dự đoán về độ lớn và xu thế dịch chuyển tƣơng đối vỏ Trái đất được thực hiện bằng cách tính toán và đánh giá mối quan hệ giữa trường ứng suất hiện đại và các tham số đứt gãy. Trên những cơ sở về xu thế và độ lớn đó, có thể xây dựng lại cơ chế kiến tạo địa động lực qua các thời kỳ địa chất khác nhau của khu vực quần đảo Hoàng Sa và lân cận. Ở đây, độ lớn và xu thế dịch chuyển tương đối vật chất vỏ Trái đất được thể hiện bằng phổ màu và độ lớn vectơ. Mặc dù sự dịch chuyển xuất hiện trên toàn khu vực, nhưng có sự khác nhau về xu thế và cường độ tại những vùng riêng biệt, ở đó hệ thống đứt gãy tồn tại ở các cấp độ khác nhau.
Từ khóa: Quần đảo Hoàng Sa, trường trọng lực vệ tinh, trường ứng suất hiện đại, cơ cấu chấn tiêu
động đất, dịch chuyển tương đối vỏ Trái đất.

Tài liệu đính kèm:

Tran Tuan Dung_2018.pdf Tải về
THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 107869
     Số người đang truy cập: 8

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn